Warstwy

Granice powiatu
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
Szrafurowanie
Działki
Numery działek
Budynki
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Osnowa pozioma
Infrastruktura drogowa
Drogi krajowe
Drogi wojew?dzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Drogi inne
GreenVelo
Mapa rastrowa
Ortofotomapa 2009
Rastry mapy ewidencyjnej
Rastry syt-wys
Skala 1:500
Skala 1:1000
Skala 1:2000
OpenStreetMap >Info<

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg